How to use からといって/からって ( = kara to itte/ karatte)

「日曜日だからといってだらだらしていたらだめですよ。」

= Nichiyoubi dakara to itte daradara shiteitera dame desu yo.

= You shouldn’t laze around just because it’s Sunday.

「先生、レッスンを作ってください。」

= Sensei, ressun wo tsukutte kudasai.

= Sensei, please make a lesson.

「でも、今日、日曜日じゃん。」

= Demo, kyou, nichiyoubi jan.

= But it’s Sunday today.

Continue Reading

How to use 〜ことは〜が/〜には〜が/〜は〜でも ( =koto wa ~ ga/ niwa ~ ga/~ wa ~ demo)

 

 

「宿題をしたことはしたのです人間が食べてしまいました。」

= Shukudai wo shita koto wa shita no desu ga ningen ga tabete shimaimashita.

= I did do my homework but  my “human” ate it. 

「犬でも食べられる犬はな~んだ?」

= inu wa inu demo taberareru inu wa naanda?

= What the edible dog is?

Continue Reading